Cầu siêu cho hương linh: LE TIEN TIEN - Phòng Cầu Siêu, Cầu An Chùa Online | Cau sieu cho huong linh: LE TIEN TIEN - Phong Cau Sieu, Cau An Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh LE TIEN TIEN, Sinh ngày 15/4/1982, Mất ngày 15/4/1982, Hưởng thọ 1NGAY tuổi, AN BINH,BIEN HOA ,DONG NAI, cư ngụ được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.