Cầu siêu cho hương linh: MTU1Nzk4MDMxMDQyOA== - Phòng Cầu Siêu, Cầu An Chùa Online | Cau sieu cho huong linh: MTU1Nzk4MDMxMDQyOA== - Phong Cau Sieu, Cau An Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh MTU1Nzk4MDMxMDQyOA==, P/D MTU1Nzk4MDMxMDQyOA==, Sinh: 1557980310428, Mất: 1557980310428, Hưởng Thọ: 1557980310428 tuổi, cư ngụ MTU1Nzk4MDMxMDQyOA== được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.