Cầu siêu cho hương linh: MTU1Nzk4MDM1NDQyNg== - Phòng Cầu Siêu, Cầu An Chùa Online | Cau sieu cho huong linh: MTU1Nzk4MDM1NDQyNg== - Phong Cau Sieu, Cau An Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh MTU1Nzk4MDM1NDQyNg==, P/D MTU1Nzk4MDM1NDQyNg==, Sinh: 1557980354426, Mất: 1557980354426, Hưởng Thọ: 1557980354426 tuổi, cư ngụ MTU1Nzk4MDM1NDQyNg== được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.