Cầu siêu cho hương linh: Hà Thị Xanh - Phòng Cầu Siêu, Cầu An Chùa Online | Cau sieu cho huong linh: Ha Thi Xanh - Phong Cau Sieu, Cau An Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh Hà Thị Xanh, P/D Chưa có, Sinh: 1949, Mất: 1968, Hưởng Thọ: 20 tuổi, cư ngụ Ngã ba Đồng Lộc, Hà Tĩnh được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.