Cầu siêu cho hương linh: Đinh Thị Mậu (Vân) - Phòng Cầu Siêu, Cầu An Chùa Online | Cau sieu cho huong linh: Dinh Thi Mau (Van) - Phong Cau Sieu, Cau An Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh Đinh Thị Mậu (Vân), P/D Chưa có, Sinh: 1916, Mất: 1995, Hưởng Thọ: 80 tuổi, cư ngụ 08 Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.