Cầu siêu cho hương linh: Ngô Minh Hiếu - Phòng Cầu Siêu, Cầu An Chùa Online | Cau sieu cho huong linh: Ngo Minh Hiéu - Phong Cau Sieu, Cau An Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh Ngô Minh Hiếu, P/D Trần Dần, Sinh: 17/5/2001, Mất: 10/8/2001, Hưởng Thọ: 18 tuổi, cư ngụ Seattle được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.