Cầu siêu cho hương linh: Nguyễn Trần Sùng - Phòng Cầu Siêu, Cầu An Chùa Online | Cau sieu cho huong linh: Nguyẽn Tràn Sùng - Phong Cau Sieu, Cau An Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh Nguyễn Trần Sùng, P/D Bạch Sùng, Sinh: 1/1/2001, Mất: 1/1/2100, Hưởng Thọ: 99 tuổi, cư ngụ smart english được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.