Cầu siêu cho hương linh: Tracks Report Aimbot - Phòng Cầu Siêu, Cầu An Chùa Online | Cau sieu cho huong linh: Tracks Report Aimbot - Phong Cau Sieu, Cau An Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh Tracks Report Aimbot, P/D BossTRA, Sinh: xx/xx/2014, Mất: xx/xx/2017, Hưởng Thọ: 3 tuổi, cư ngụ Quảng Trị được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.