Hộ Niệm Cho Phật Tử PH. Tân Thanh - Phòng Hộ Niệm, Cầu An Online | Ho Niem Cho Phat Tu PH. Tan Thanh - Phong Ho Niem, Cau An Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này, hồi hướng cho PH. Tân Thanh và tất cả chúng sanh. Nguyện đức Phật A Di Đà phóng ánh ngọc hào quang tiếp độ cho PH. Tân Thanh hôm nay phát Bồ Đề Tâm niệm Phật để cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. (Bây giờ Qúy vị hãy thành tâm niệm A Di Đà Phật liên tục 108 lần hoặc nhiều hơn nữa càng tốt.)