Hộ Niệm Cho Phật Tử Ng. Tấn Thái Khoa - Phòng Hộ Niệm, Cầu An Online | Ho Niem Cho Phat Tu Ng. Tan Thai Khoa - Phong Ho Niem, Cau An Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này, hồi hướng cho Ng. Tấn Thái Khoa và tất cả chúng sanh. Nguyện đức Phật A Di Đà phóng ánh ngọc hào quang tiếp độ cho Ng. Tấn Thái Khoa hôm nay phát Bồ Đề Tâm niệm Phật để cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. (Bây giờ Qúy vị hãy thành tâm niệm A Di Đà Phật liên tục 108 lần hoặc nhiều hơn nữa càng tốt.)