Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Cha Mẹ Cửu Huyền Thất Tổ Một Cách Trọn Vẹn Nhất?

Trong kinh Phật có dạy rằng, người học Phật th́ đức hạnh đầu tiên là “Hiếu dưỡng phụ mẫu”. Tại sao chúng ta lại nhắc tới sự hạnh hiếu dưỡng phụ mẫu? V́ xin thưa thật là chính ông bà, cha mẹ, những người thân kính quyến thuộc của chúng ta trong nhiều đời nhiều kiếp vụng tu nên bị đọa lạc nhiều lắm. Ta thường gọi là hồi hướng công đức cho các chư vị vong linh, chứ thật ra th́ ông bà, cha mẹ chúng ta nhiều lắm trong đó. Khi ta biết đường tu như thế này, thường thường là ông bà cha mẹ chúng ta nghe được th́ họ mừng lắm, đang hằng giờ mong cầu đứa con, đứa cháu, tức là chúng ta, hồi hướng công đức cho họ. Nếu chúng ta không có công phu tu hành, không có công đức, hoặc có mà nhiều khi quên hồi hướng công đức cho họ, th́ chính những người thân của ḿnh lại nổi cơn sân giận nhiều hơn là người thường đó.

Nếu sau này có cơ duyên đi hộ niệm cho người ta, quư vị mới thấy được những điều này, là hầu hết những hiện tượng gọi là nhập thân báo đời, th́ có thể nói hơn 90% là ḍng họ của người đó. Không cha th́ mẹ, không mẹ th́ ông nội, ông ngoại, ông chú, ông bác ǵ đó… Thường thường là như vậy. Có những người rất là hung hăn. Tôi đă gặp nhiều trường hợp mà chính người thân nhập vào người thân, mà mỗi lần nhập vào như vậy th́ họ cầm dao cầm búa đâm vào người. Dễ sợ lắm! Họ đánh người thân, họ t́m cách giết người thân đó, và mỗi lần như vậy, họ nói:

- Tại sao mày giết tao? Tại sao mày hăm hại tao? Tại sao tao có làm ǵ tội lỗi với mày mà mày đối xử tệ như vậy?…

Quư vị không tưởng tượng được đâu! Họ căm hờn như vậy. Đó là những trường hợp ḿnh biết, c̣n những chuyện căm hờn khác xảy ra khắp nơi mà ḿnh không hay.

Ví dụ như trong vô lượng kiếp của chúng ta, th́ chúng ta có vô lượng vô biên ông bà cha mẹ đă bị đại nạn. Khi chúng ta tu hành như thế này th́ thường thường những ông bà cha mẹ đó có thể cảm ứng được, cứ mong sao cho một đứa con một đứa cháu hồi hướng công đức. Bây giờ thứ nhất là thấy một đứa con một đứa cháu đang biết tu hành mà không chịu hồi hướng. Thứ hai là tu hành tà tà, tu hành giỡn giỡn, tu hành không vững, hồi hướng không có một chút xíu nào hết, làm cho họ càng ngày càng đau khổ hơn. Góp phần làm cho niềm sân hận nảy sinh ra.

Phật dạy người Phật tử đầu tiên là phải “Hiếu dưỡng phụ mẫu”. Nếu chúng ta biết niệm Phật, biết con đường về Tây Phương, th́ sự hiếu dưỡng này phải cụ thể một chút, không phải cứ đợi tới tháng bảy mùa Vu Lan báo hiếu, tới làm một cái lễ ǵ đó gọi là báo hiếu! Không có bao nhiêu hết trơn! Mà hằng ngày chúng ta niệm Phật hồi hướng công đức, thành tâm hồi hướng th́ tự nhiên công đức này biến Pháp giới.

Trong công cứ của chúng ta gọi là Cửu Phẩm Liên Đài, th́ tờ đầu tiên chính là tờ “Báo Ân Niệm Phật”, trong đó có bốn câu:

Phật ân Thân ân.
Hạo thiên vơng cực.
Dục báo chi đức.
Niệm Phật đệ nhất.

Có nghĩa là ân Phật, ân Cha Mẹ, “Hạo thiên vơng cực” là lớn bao trùm cả pháp giới, lớn lắm, không có cách nào ḿnh có thể diễn tả nổi. “Dục báo chi đức” là muốn báo đền cái công đức này, “Niệm Phật đệ nhất” là không có ǵ bằng niệm Phật hết.

Chúng ta niệm Phật ở đây không phải là chỉ tu riêng cho chúng ta đâu, mà tu luôn cho Ông-Bà, Cha-Mẹ, Cửu-Huyền Thất- Tổ nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta nữa. Hằng ngày ráng cố gắng tinh tấn hơn, thay v́ chúng ta dành thời gian đi chơi uổng lắm! Hăy dành thêm thời gian niệm Phật, thay v́ chúng ta cứ nghĩ này nghĩ nọ, buồn khổ để làm ǵ?…

- Một cơn buồn xảy ra phá tan biết bao nhiêu công đức.
- Một sự lo âu nổi lên phá tan biết bao nhiêu công đức.
- Một sự khổ sở nổi lên nó nhập vào trong tâm chúng ta: Nếu không súc sanh th́ cũng là ngạ quỹ, không ngạ quỹ cũng là địa ngục.

Cảnh khổ là cảnh tam ác đạo. Rơi vào đó th́ làm sao có cơ hội ly khổ đắc lạc để đi về Tây Phương được?… Chính v́ vậy, v́ không biết tu nên nỗi khổ nó cứ đến, càng ngày càng thâm nhập vào chúng ta. Trong lúc ngồi trong Niệm Phật Đường thay v́ ta nhiếp tâm niệm Phật quyết ḷng về Tây Phương, th́ những cái cảnh khổ đó cứ hiện ra trong lúc chúng ta đang niệm Phật, vô t́nh câu niệm Phật chúng ta không mang lại một công đức nào hết trơn. Chính v́ không nhiếp tâm nên không có công đức. Không có công đức th́ không hồi hướng được cho pháp giới chúng sanh, không có hồi hướng được cho ông bà cha mẹ…

Xin thưa thật, báo hiếu cha mẹ không phải cha mẹ c̣n sống mới báo hiếu, mà phải cần hồi hướng luôn cho cả cha mẹ ông bà đă qua đời rồi, tại v́ ông bà cha mẹ của chúng ta nhiều khi không được sự hướng dẫn tu hành, nên thường bị đọa lạc, họ chờ từng ngày từng giờ… Đừng nên báo hiếu bằng cách chờ tới ngày giỗ kỵ làm vài con gà để cúng mà báo hiếu cha mẹ… Sai lầm vô cùng! Làm vậy cha mẹ ḿnh càng ngày càng bị đọa lạc…

Khi chúng ta biết được báo hiếu không có ǵ khác hơn là quyết ḷng quyết dạ văng sanh về Tây Phương. Xin thưa thật công đức văng sanh về Tây Phương chính là cái công đức báo hiếu triệt để. Tại sao vậy? V́ Ḥa Thượng thường hay nói rằng, khi chúng ta văng sanh về Tây-Phương th́ ngày đó là ngày ông-bà, cha-mẹ, cửu-huyền thất-tổ của chúng ta thoát được cảnh tam ác đạo. Người ta đang chờ từng giây từng phút cái ngày chúng ta văng sanh để cho họ thoát khổ. Tôi không nói là họ đi về Tây Phương, mà họ thoát được ba cảnh khổ. Ḿnh biết rằng không phải ta chỉ có một ông cha, hai ông cha, ba ông cha, mà có tới vô lượng vô biên ông cha, vô lượng vô biên đứa con, vô lượng vô biên ông nội bà nội… họ thoát được. Cái công đức này lớn vô cùng lớn.

Chính v́ vậy mà sắp tới đây chúng ta sẽ cố gắng t́m cách tăng thêm chương tŕnh Tinh Tấn Niệm Phật. Thay v́ một ngày, ta tiến lên hai ngày, tiến lên ba ngày, được bao nhiêu người tu bao nhiêu người. Để chi? Để góp phần với chư vị trên thế giới cùng nhau hồi hướng cho pháp giới chúng sanh, giải bớt tai nạn và quyết ḷng vững vàng đi về Tây Phương.

Một là giải cái ách nạn cho chính ḿnh. Mỗi người chúng ta ai ai cũng đầy hết cả nghiệp ác trong này nè. Người ta chuẩn bị, người ta chờ từng giây từng phút mà khởi lên đó. Oan gia trái chủ của mỗi người nhiều lắm ở trong đó. Nếu chúng ta không thành tâm niệm Phật, không quyết ḷng niệm Phật th́ các vị đó không bao giờ đoạn đành bỏ quên cái mối thù sát sanh hại mạng của họ đâu. Chính v́ họ không biết về nhân quả, nên họ không bỏ, họ không xả. Nghiệp ác này nó cộng vào cộng nghiệp của chúng sanh mà sanh ra tai nạn. Ḥa Thượng Tịnh-Không nói, cái nạn tai trên thế giới của chúng sanh bây giờ lớn lắm rồi, tại v́ trong vô lượng kiếp tới giờ ta đă làm nghiệp ác lớn quá rồi chứ không có ǵ cả.

Quư vị nghĩ thử coi, lập một cái Niệm Phật Đường lên tốn tiền, tốn bạc, tốn công, tốn sức, tốn đủ thứ… nhưng nhiều lắm cũng chỉ có năm người, mười người, hai chục người… tới niệm Phật mà thôi. C̣n hàng vạn người khác không bao giờ niệm Phật đâu à!… Hàng triệu người khác người ta vẫn tiếp tục sát sanh hàng ngày. Nạn sát sanh giải không được.

Hiểu được điều này rồi, khi đến Niệm Phật Đường niệm Phật chúng ta phải trực nhớ là ḿnh đang ở trong cái cơ hội văng sanh thành đạo, thoát tất cả những ách nạn mà trong vô lượng kiếp chúng ta bị đọa đày. Khi mà thoát rồi, chúng ta sẽ có năng lực đi cứu độ chúng sanh, đi cứu cái ách nạn này. Cho nên muốn hết những nạn sóng thần, th́ nhiều người văng sanh về Tây Phương th́ cái nạn này mới hết. Thực sự như vậy.

Một người mà văng sanh th́ người ta có thần thông đạo lực, họ đi giải cứu những ách nạn này. Chư Phật mười phương thay phiên nhau cứu độ chúng sanh, nhưng mà cứu không hết. Nạn tai nhiều quá! Chúng ta phải hiểu được như vậy th́ ráng cố gắng mà tu để về cho tới Tây Phương Cực Lạc, hợp tác với chư Phật mười phương. Rồi khi ngài Di-Lặc hạ sanh xuống, ḿnh cũng theo Ngài xuống đây hoằng dương Phật pháp cứu độ chúng sanh. Đây là sự thực!… Xin chư vị vững ḷng tin tưởng. Tín-Hạnh-Nguyện, Tín-Hạnh-Nguyện mà đi.

- Nếu Ḷng Tin chưa vững, nay tin cho vững đi.
- Nếu Sức Nguyện của ḿnh sai lầm, nay nguyện lại đi. Càng văng sanh sớm chừng nào càng hay chừng đó. Chính sức nguyện này là cái duyên rất đậm để chúng ta về Tây Phương.
- C̣n Hạnh là ǵ? Làm lành lánh dữ là trợ hạnh. Niệm câu A-Di-Đà Phật thiết tha về Tây Phương chính là Chánh Hạnh.

Cho nên Chánh Hạnh, Trợ Hạnh phải phân minh. Một ḷng một dạ ngày ngày tŕ giữ câu A-Di-Đà Phật. Quyết ḷng! Người nào niệm năm ngàn th́ ráng cố gắng lên bảy ngàn, tám ngàn câu A-Di-Đà Phật một ngày. Đă được tám ngàn rồi th́ tại sao không tăng lên chín ngàn?… Tăng lên mười ngàn? Ngài Ấn-Quang Đại Sư đưa ra cái mẫu mực năm chục ngàn là tại v́ Ngài thấy cái ách nạn của thế giới lớn quá đi! Ngài đă quỳ xuống lạy chúng sanh niệm Phật để mà tiêu tai giải nạn, để mà chính ḿnh được thoát nạn.

Xin chư vị quyết ḷng niệm Phật nhất định đi về Tây Phương thành đạo Vô Thượng cứu độ chúng sanh…

Nam Mô A-Di-Đà Phật.

Cư sĩ Diệu Âm (Minh Trị)