Lễ Giỗ cho hương linh: Meo - Phòng Lễ Giỗ Chùa Online | Le Gio cho huong linh: Meo - Phong Le Gio Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh Meo, P/D Neko, Sinh: 21/2/2018, Mất: 1/8/2019, Hưởng Thọ: 1 tuổi, cư ngụ 110 được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.