Lễ Giỗ cho hương linh: NGUYỄN VĂN CHƯỞNG - Phòng Lễ Giỗ Chùa Online | Le Gio cho huong linh: NGUYEN VAN CHUONG - Phong Le Gio Chua Online
Thắp Hương 1 2 3 4 5 Thắp hương - Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần), Hôm nay con thành tâm cầu nguyện mười phương Tam Bảo từ bi phóng quang tiếp độ cho Hương linh NGUYỄN VĂN CHƯỞNG, P/D Tâm Quán, Sinh: 1945, Mất: 1987, Hưởng Thọ: 42 tuổi, cư ngụ Mỹ Xuân Tân Thành, BRVT được nương nhờ công đức này về trước Phật đài, nghe Kinh thính pháp, tỏ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm, vãng sinh Tịnh Ðộ. Nam Mô A Di Đà Phật(3 lần) + cắm hương vào Lư hương và mở kinh cầu siêu.